ดูรายละเอียดนิเวศป่าไม้ดูรายละเอียดนิเวศเกษตรกรรมดูรายละเอียดนิเวศแหล่งน้ำดูรายลเอียดนิเวศเมืองและชุมชมดูรายละเอียดนิเวศอุตสาหกรรมดูรายละเอียดนิเวศชายฝั่งทะเล
  วิสัยทัศน์ : ลุ่มน้ำบางปะกงได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้อย่างยั่งยืน ภายใต้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม   

          นิเวศชายฝั่งทะเล Download

             ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล (Coastal Ecosystems) หมายถึงระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์กันทั้งระบบนิเวศและระบบนิเวศทะเล (Terrestrial-Marine Ecosystems) ประกอบด้วยระบบนิเวศป่าบก แม่น้ำลำคลอง ทะเลสาบชะวากทะเล ป่าชายเลน หาดเลน แนวหญ้าทะเล และปะการัง เป็นต้น ลักษณะพิเศษ คือ ส่วนแผ่นดินเป็นพื้นที่น้ำทะเลมีอิทธิพลถึง โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของดินและพืชพรรณส่วนพื้นที่น้ำนั้นได้รับอิทธิพลจากแผ่นดิน ซึ่งภายในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่ง ทรัพยากรประมงทะเล การกัดเซาะและตกตะกอนชายฝั่ง เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 เข้าสู่ระบบ 
ชื่อผู้ใช้   : 
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก   |   ออกจากระบบ
 
  วันที่ปรับปรุง :  25/12/2552
  ผู้เข้าชมทั้งหมด : 64400
 
Website น่ารู้
ท่องเที่ยวปราจีนบุรี
เปิดโปงขบวนการตัดไม้ ป่าสงวนแควระบม
เรื่องเล่าจากราวป่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ติดต่อ : กลุ่มงานประสาน 3
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1
ซอยพิบูลวัฒนา 7  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656500 ต่อ 6738 โทรสาร 022656562