ดูรายละเอียดนิเวศป่าไม้ดูรายละเอียดนิเวศเกษตรกรรมดูรายละเอียดนิเวศแหล่งน้ำดูรายลเอียดนิเวศเมืองและชุมชมดูรายละเอียดนิเวศอุตสาหกรรมดูรายละเอียดนิเวศชายฝั่งทะเล
  วิสัยทัศน์ : ลุ่มน้ำบางปะกงได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้อย่างยั่งยืน ภายใต้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม   

          นิเวศเกษตรกรรม Download

             ระบบนิเวศเกษตร ( Agricultural Ecosystems) หมายถึง ระบบนิเวศที่มนุษย์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระบบนิเวศใหม่ ต้องพึ่งพาพลังงานจุนเจือให้เกิดผลผลิตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศที่อยู่รอบๆระบบนิเวศเกษตรมีผู้ผลิตเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ระบบนิเวศเกษตรเป็นระบบการผลิตเป็นส่วนใหญ่โดยพืชเกษตรใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ สัตว์เลี้ยงกินอาหารที่เป็นพืชเกษตรเป็นหลัก ซึ่งภายในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ครอบคลุมสภาพการเกษตรกรรมของจังหวัดและอำเภอโดยเฉพาะ การปลูกพืชและการปรับปรุงคุณภาพของดิน ความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกพืช เช่น ข้าวที่เป็นนาข้าวทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง พืชไร่หลักในพื้นที่ ได้แก่ อ้อยและ มันสำปะหลัง และไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้แก่ สวนไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสวนยูคาลิปตัส ในระบบการเกษตรกรรม การปลูกยูคาลิปตัส จัดเป็นพื้นที่สวนป่าหรือป่าปลูก ตลอดจนความเหมาะสมของพื้นที่ที่ อาจจะพัฒนาระบบชลประทานได้และการใช้ที่ดินที่ไม่เป็นไปตามความเหมาะสมของที่ดิน เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 เข้าสู่ระบบ 
ชื่อผู้ใช้   : 
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก   |   ออกจากระบบ
 
  วันที่ปรับปรุง :  25/12/2552
  ผู้เข้าชมทั้งหมด : 64401
 
Website น่ารู้
ท่องเที่ยวปราจีนบุรี
เปิดโปงขบวนการตัดไม้ ป่าสงวนแควระบม
เรื่องเล่าจากราวป่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ติดต่อ : กลุ่มงานประสาน 3
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1
ซอยพิบูลวัฒนา 7  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656500 ต่อ 6738 โทรสาร 022656562