ดูรายละเอียดนิเวศป่าไม้ดูรายละเอียดนิเวศเกษตรกรรมดูรายละเอียดนิเวศแหล่งน้ำดูรายลเอียดนิเวศเมืองและชุมชมดูรายละเอียดนิเวศอุตสาหกรรมดูรายละเอียดนิเวศชายฝั่งทะเล
  วิสัยทัศน์ : ลุ่มน้ำบางปะกงได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้อย่างยั่งยืน ภายใต้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม   
          นิเวศป่าไม้  Download
             ระบบนิเวศป่าไม้ ( Forest Ecosystems ) หมายถึง ระบบนิเวศที่มีสังคมพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในพื้นที่ป่าหนึ่งๆที่มีการตอบสนองซึ่งกันและกันต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ ทำให้เกิดการไหลและถ่ายเทพลังงานในรูปแบบและโครงสร้างระดับต่างๆอย่างชัดเจน มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีการไหลเวียนของแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ครอบคลุมคุณค่าเชิงพื้นที่ที่สำคัญของพื้นที่ป่าไม้ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 เข้าสู่ระบบ 
ชื่อผู้ใช้   : 
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก   |   ออกจากระบบ
 
  วันที่ปรับปรุง :  25/12/2552
  ผู้เข้าชมทั้งหมด : 64401
 
Website น่ารู้
ท่องเที่ยวปราจีนบุรี
เปิดโปงขบวนการตัดไม้ ป่าสงวนแควระบม
เรื่องเล่าจากราวป่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ติดต่อ : กลุ่มงานประสาน 3
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1
ซอยพิบูลวัฒนา 7  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656500 ต่อ 6738 โทรสาร 022656562