ดูรายละเอียดนิเวศป่าไม้ดูรายละเอียดนิเวศเกษตรกรรมดูรายละเอียดนิเวศแหล่งน้ำดูรายลเอียดนิเวศเมืองและชุมชมดูรายละเอียดนิเวศอุตสาหกรรมดูรายละเอียดนิเวศชายฝั่งทะเล
  วิสัยทัศน์ : ลุ่มน้ำบางปะกงได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้อย่างยั่งยืน ภายใต้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม   
          นิเวศเมืองและชุมชน Download
             ระบบนิเวศเมืองและชุมชน (Urban Ecosystems) หมายถึง ระบบนิเวศที่ไม่สมบูรณ์ในตัวเองต้องได้รับอาหารจากภายนอกมาเลี้ยงตลอดเวลา รวมทั้งต้องการพลังงานจากภายนอกเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับมนุษย์และกิจกรรมในเมืองซึ่งชุมชนเมืองในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลทุกระดับที่จัดเป็น ตัวแทนของเขตชุมชนเมือง โดยคัดกรองเทศบาลที่อยู่ในลุ่มน้ำโดยเทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีชุมชนที่จัดตั้งเป็นเทศบาลรวม 66 เทศบาล รวมพื้นที่ชุมชนเมืองทั้งสิ้น 637.85 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 3.38ของพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรีทั้งหมด รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ แหล่งโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรม เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 เข้าสู่ระบบ 
ชื่อผู้ใช้   : 
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก   |   ออกจากระบบ
 
  วันที่ปรับปรุง :  25/12/2552
  ผู้เข้าชมทั้งหมด : 64401
 
Website น่ารู้
ท่องเที่ยวปราจีนบุรี
เปิดโปงขบวนการตัดไม้ ป่าสงวนแควระบม
เรื่องเล่าจากราวป่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ติดต่อ : กลุ่มงานประสาน 3
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1
ซอยพิบูลวัฒนา 7  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656500 ต่อ 6738 โทรสาร 022656562