ดูรายละเอียดนิเวศป่าไม้ดูรายละเอียดนิเวศเกษตรกรรมดูรายละเอียดนิเวศแหล่งน้ำดูรายลเอียดนิเวศเมืองและชุมชมดูรายละเอียดนิเวศอุตสาหกรรมดูรายละเอียดนิเวศชายฝั่งทะเล
  วิสัยทัศน์ : ลุ่มน้ำบางปะกงได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้อย่างยั่งยืน ภายใต้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม   

          นิเวศอุตสาหกรรม Download

             ระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Industrial Ecosystems) อาจนิยามได้ว่าเป็นระบบนิเวศที่มนุษย์ใช้เทคโนโลยีพัฒนาระบบนิเวศนี้ขึ้นโดยมีการขุดหรือนำพลังงานสะสมในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีโดยไม่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ดังนั้นแหล่งพลังงานจึงเป็นพลังงานที่คิดค้น โดยใช้เทคโนโลยี ของมนุษย์ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง พลังนิวเคลียร์ พลังงานไบโอดีเซล เป็นต้น ซึ่งภายในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เขตประกอบอุตสาหกรรม 1 แห่ง ได้แก่ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และ สวนอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และเขตอุตสาหกรรม 304 อินดัสเทรียล ปาร์ค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 เข้าสู่ระบบ 
ชื่อผู้ใช้   : 
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก   |   ออกจากระบบ
 
  วันที่ปรับปรุง :  25/12/2552
  ผู้เข้าชมทั้งหมด : 64400
 
Website น่ารู้
ท่องเที่ยวปราจีนบุรี
เปิดโปงขบวนการตัดไม้ ป่าสงวนแควระบม
เรื่องเล่าจากราวป่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ติดต่อ : กลุ่มงานประสาน 3
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1
ซอยพิบูลวัฒนา 7  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656500 ต่อ 6738 โทรสาร 022656562