ดูรายละเอียดนิเวศป่าไม้ดูรายละเอียดนิเวศเกษตรกรรมดูรายละเอียดนิเวศแหล่งน้ำดูรายลเอียดนิเวศเมืองและชุมชมดูรายละเอียดนิเวศอุตสาหกรรมดูรายละเอียดนิเวศชายฝั่งทะเล
  วิสัยทัศน์ : ลุ่มน้ำบางปะกงได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้อย่างยั่งยืน ภายใต้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม   

          นิเวศแหล่งน้ำ Download

             ระบบนิเวศแหล่งน้ำ ( Water Ecosystems ) หมายถึงระบบนิเวศที่มีสภาพน้ำท่วมขังบางช่วงเวลาหรือท่วมขังตลอดแนวเส้นทางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งหมายรวมถึง น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม ทั้งน้ำนิ่งและน้ำไหล รวมทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำภายในลุ่มน้ำ โดยแหล่งน้ำภายในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ครอบคลุมลำน้ำสาขาที่สำคัญของลุ่มน้ำบางปะกง ได้แก่ ลำน้ำสาขาแม่น้ำนครนายก ลำน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำปราจีนบุรี ลำน้ำสาขาคลองท่าลาด และลำน้ำสาขาคลองหลวง ลำน้ำสาขา ที่สำคัญของลุ่มน้ำปราจีนบุรี ได้แก่ลำน้ำสาขาคลองพระสะทึง ลำน้ำสาขาแม่น้ำพระปรง ลำน้ำสาขาแม่น้ำปราจีนตอนล่าง และลำน้ำสาขาแม่น้ำหนุมาน รวมทั้งคุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 เข้าสู่ระบบ 
ชื่อผู้ใช้   : 
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก   |   ออกจากระบบ
 
  วันที่ปรับปรุง :  25/12/2552
  ผู้เข้าชมทั้งหมด : 64401
 
Website น่ารู้
ท่องเที่ยวปราจีนบุรี
เปิดโปงขบวนการตัดไม้ ป่าสงวนแควระบม
เรื่องเล่าจากราวป่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ติดต่อ : กลุ่มงานประสาน 3
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1
ซอยพิบูลวัฒนา 7  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656500 ต่อ 6738 โทรสาร 022656562