กิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็น  โครงการติดตามประเมินผลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศของลุ่มน้ำ
บางปะกงและปราจีนบุรี และพื้นที่นำร่องบริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
วันที่ 17 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม