ดูรายละเอียดนิเวศป่าไม้ดูรายละเอียดนิเวศเกษตรกรรมดูรายละเอียดนิเวศแหล่งน้ำดูรายลเอียดนิเวศเมืองและชุมชมดูรายละเอียดนิเวศอุตสาหกรรมดูรายละเอียดนิเวศชายฝั่งทะเล
  วิสัยทัศน์ : ลุ่มน้ำบางปะกงได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้อย่างยั่งยืน ภายใต้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม   

  

 ลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำปราจีนบุรี เป็นลุ่มน้ำหลักที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งบริเวณต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ของพื้นที่ลุ่มน้ำมีความหลากหลาย ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้พื้นที่ ทั้งที่เป็นแหล่ง เกษตรกรรม ชุมชนและอุตสาหกรรม นับแต่อดีต จนถึงปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำ บางปะกง และลุ่มน้ำปราจีนบุรีเกิด การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมหรือการแปรเปลี่ยน จากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้เกินขีด ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
  โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจึงได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง และลุ่มน้ำปราจีนบุร ีแบบบูรณาการ เพื่อให้การบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำ บางปะกงและลุ่มน้ำปราจีนบุรีในอนาคตมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้ง จัดทำระบบติดตามและประเมินผลสถานภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรร ในการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการ และพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการ และพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง  แบบบูรณาการ เพื่อนำไปสู่ การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ อย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิผลและยั่งยืน  ต่อไปในอนาคต


รายละเอียดเพิ่มเติม >>

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
 
    
 เข้าสู่ระบบ 
ชื่อผู้ใช้   : 
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก   |   ออกจากระบบ
 
  วันที่ปรับปรุง :  25/12/2552
  ผู้เข้าชมทั้งหมด : 65589
 
Website น่ารู้
ท่องเที่ยวปราจีนบุรี
เปิดโปงขบวนการตัดไม้ ป่าสงวนแควระบม
เรื่องเล่าจากราวป่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อ : กลุ่มงานประสาน
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1
ซอยพิบูลวัฒนา 7  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656500 ต่อ 6738 โทรสาร 022656562
Email : benjawan.l@onep.go.th